Aktualne formy pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego

Aktualne formy pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego

Rejestracja pacjenta

Z pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego mogą skorzystać osoby pełnoletnie doświadczające kryzysów. Na pierwsze spotkanie ze specjalistą nie jest wymagane skierowanie. W trakcie pierwszej wizyty niezbędny jest dowód tożsamości. Wskazane jest dostarczenie dokumentacji medycznej związanej z przebiegiem leczenia.

W trakcie procesu rejestracji pacjent uzyskuje kompleksowe informacje dotyczące procesu przyjęcia, dostępnych usług specjalistycznych oraz dokumentów niezębnych w trakcie pierwszego kontaktu.

 

Pacjent zgłaszający się do Centrum Zdrowia Psychicznego ma możliwość:

 • umówienia wizyty w wybranym dostępnym terminie, wówczas dokładnie wie, w jakim dniu i o jakiej godzinie zostanie przyjęty,
 • skorzystania z rozmowy ze specjalistą pełniącym dyżur na infolinii,
 • bezpośredniego przyjęcia w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego w miarę dostępności specjalistów.

Rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia osobistego lub telefonicznego. W celu umówienia wizyty należy skontaktować się z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym w zależności od miejsca zamieszkania:

 • Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)Wieliczka ul. Reformacka 25, tel. 535-650-351, Rejestracja tel. 537-346-555, w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku, dla mieszkańców gmin: Gdów, Kłaj, Niepołomice, Kraków.
 • Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) Wieliczka ul. Wincentego Pola 20a, tel. 505-006-665, Rejestracja tel. 574-122-444,w godzinach od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku. Placówka prowadzi również dyżury nocne oraz infolinię dostępną od godziny 20:00 do 8:00 pod numerem tel.: 534-656-011 dla mieszkańców gmin: Wieliczka, Biskupice, Bochnia.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

Punkt Zgłoszeniowo -Koordynacyjny (PZK) jest miejscem, w którym następuje wstępna kwalifikacja zgłaszających się pacjentów do odpowiedniego zespołu leczenia, co umożliwia udzielenie im najwłaściwszej pomocy w danej chwili. Pacjent na pierwszej wizycie uzyskuje możliwość odbycia rozmowy z psychologiem, w trakcie której zostaje zebrany dokładny wywiad. Następnie specjalista opracowuje plan leczenia, który może obejmować regularne wizyty u lekarza psychiatry; psychologa w formie wsparcia psychologicznego; psychoterapeuty w formie psychoterapii oraz terapeuty środowiskowego w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. W dalszej kolejności i w zależności od potrzeb pacjenta możliwe jest także uzyskanie porady asystenta zdrowienia, dietetyka, doradcy zawodowego oraz prawnika.

Formy udzielanego wsparcia

W Centrum Zdrowia Psychicznego Leonardo Da Vinci w Wieliczce można nieodpłatnie skorzystać z następujących form pomocy:

 • czynnej – obejmującej leczenie i wsparcie świadczeniobiorców z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wymagających ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, aktywnego podtrzymywania kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemów. Pomoc czynna jest realizowana w warunkach ambulatoryjnych: psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego). Pomoc czynna oznacza aktywne i zorganizowane postępowanie zespołu terapeutycznego, w tym koordynatora opieki, mające na celu przywrócenie bądź poprawę stanu zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego pacjentów oraz ułatwienia im samodzielnego życia w środowisku. Pomocą czynną obejmuje się pacjentów, których stan zdrowia wymaga interdyscyplinarnej terapii i aktywnego wsparcia w procesie zdrowienia.
 • długoterminowej – świadczeniobiorcom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
 • krótkoterminowej – świadczeniobiorcom z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi,
 • doraźnej – świadczeniobiorcom w stanach nagłych i przypadkach pilnych,
 • konsultacyjnej – innym potrzebującym świadczeń diagnostycznych lub porad.

 

W ramach pomocy oferowanej przez CZP, pacjent może korzystać ze wsparcia psychologicznego oraz psychoterapii:

 • Wsparcie psychologiczne jest adresowane do osób doświadczających kryzysów w życiu codziennym, trudności przystosowawczych, stresujących sytuacji i przeciążenia. Pacjenci mają możliwość skorzystania z cyklu 12 spotkań z psychologiem. Jego zadaniem jest towarzyszenie pacjentowi w danym problemie i szukanie optymalnych rozwiązań.
 • Psychoterapia jest skuteczną metodą leczenia zaburzeń psychicznych i trudności emocjonalnych. Cykl psychoterapii obejmuje 25 sesji z psychoterapeutą. Efekty leczenia to przede wszystkim ustąpienie lub zmniejszenie objawów zaburzeń psychicznych oraz zrozumienie obecnych problemów i ich źródeł. W trakcie psychoterapii można pracować także nad zwiększeniem poczucia własnej wartości, satysfakcji z życia oraz nad zmianą nieprzystosowawczych zachowań, sposobu myślenia oraz reakcji emocjonalnych.

 

Kompleksowa opieka psychiatryczna w naszym Centrum odbywa się w warunkach:

 • ambulatoryjnych – realizowanych w Centrum Zdrowia Psychicznego,
 • leczenia środowiskowego (domowego) – realizowanego przez pracowników Zespołów Leczenia Środowiskowego,
 • dziennych – realizowanych w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym,
 • pomocy doraźnej – w stanach nagłych i pilnych realizowanej w ramach SOR.

Lekarz psychiatra to lekarz medycyny, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oraz zaburzeń psychicznych. W trakcie wizyty przeprowadza on dogłębny wywiad z pacjentem, poznaje jego historię życia, relację z otoczeniem itp. Rozpoznaje objawy, a następnie dobiera odpowiednie metody leczenia. Psychiatra obejmuje pacjenta kompleksową opieką, wspiera w procesie terapii, monitoruje leczenie farmakologiczne. Ponadto, psychiatra w odróżnieniu od psychologa, może wypisywać recepty, zwolnienia i skierowania czy zlecać dodatkowe badania.

Nasi pacjenci mogą także skorzystać z dodatkowych usług specjalistycznych, do których zaliczamy wsparcie asystenta zdrowienia, terapeuty środowiskowego, dietetyka, pielęgniarza psychiatrycznego, doradcy zawodowego oraz prawnika.

 • Asystent zdrowienia towarzyszy leczonemu pacjentowi, udziela mu wsparcia i dzieli się własnym doświadczeniem kryzysu psychicznego i procesu zdrowienia, zarówno w siedzibie CZP, jak i w miejscu zamieszkania pacjenta. Asystent zdrowienia jako osoba, której udało się wyzdrowieć, daje pacjentowi poczucie zrozumienia, współdzielenia trudnych doświadczeń i wspierającej obecności w trakcie procesu leczenia.
 • Terapeuta środowiskowy pracuje z osobami z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi. Do jego zadań należy udzielanie wszechstronnego wsparcia i pomocy terapeutycznej pacjentowi i jego rodzinie. Terapeuta środowiskowy współpracuje z pacjentem w miejscu jego zamieszkania, nawiązuje z nim kontakt i rozpoznaje jego potrzeby oraz możliwości. Ponadto planuje działania terapeutyczne i opracowuje indywidualny plan wsparcia. Terapeuta środowiskowy kontaktuje się także z rodziną i osobami w najbliższym otoczeniu pacjenta, prowadzi edukację związaną z chorobą oraz działania zapobiegające stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Pielęgniarz psychiatryczny sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem, odpowiada za wykonywanie zastrzyków, prowadzi psychoedukację, nawiązuje kontakt z pacjentem i przeprowadza wywiad podczas pierwszego kontaktu w PZK. Jako specjalista w dziedzinie zdrowia psychicznego ocenia stan pacjenta, jego zasoby i zakres deficytów.
 • Ponadto CZP prowadzi grupy wsparcia adresowane do szerokiej grupy pacjentów w tym dla młodych dorosłych (18-30 lat), dla opiekunów seniorów oraz grupy komunikacyjno-treningowe.

Zostaw komentarz

Skip to content