Konsultacja wstępna

Jednorazowe lub kilkukrotne spotkanie z klientem, w którym uczestniczy dwóch członków Zespołu Pierwszego Kontaktu (pielęgniarka oraz psycholog). Ma ono na celu nakreślić potrzeby z jakimi zgłasza się klient i umożliwić wstępne zaplanowanie procesu zdrowienia.

Trójporozumienie

Założenie, którym staramy się kierować w naszej pracy, planujące współpracę klienta, jego rodziny i bliskich oraz zespołu mobilnego w procesie odzyskiwania zdrowia.

Bliscy i rodzina

Sieć najbliższych klientowi osób, które poprzez udzielanie odpowiedzialnego wsparcia pomagają osobie w kryzysie zdrowia psychicznego odbudowywać bezpieczne, życie oparte na dobrych relacjach i samostanowieniu. Są jednym z filarów trójporozumienia i wsparciem w powrocie do zdrowia..

Klient

Osoba będąca mieszkańcem powiatu wielickiego, zgłaszająca się po wsparcie z powodu subiektywnie lub obiektywnie istniejących przesłanek o doświadczanym zaburzeniu psychicznym lub szeroko pojętym kryzysie. Główny filar trójporozumienia.

Zespół Mobilny

To specjaliści z doświadczeniem pracy w usługach medycznych i społecznych odpowiedzialni za uszycie usługi na miarę. Oni w trójporozumieniu z Klientem i jego Bliskimi wypracowują Indywidualny Plan Zdrowienia prowadzący w stronę poprawy zdrowia i zwiększenia satysfakcji życiowej. Spotkania z zespołem w zależności od potrzeb mogą odbywać się zarówno w naszych placówkach, w domach klienta i w miejscach realizacji zadań związanych z realizacją IPZ.

Indywidualny Plan Zdrowienia

“Szyty na miarę” program obejmujący pomoc psychologiczną (psychoedukację, psychoterapię), wsparcie farmakologiczne oraz budowanie oparcia społecznego doradztwo zawodowe, grupy wsparcia i wiele innych usług. IPZ ma na celu określić cele procesu zdrowienia prowadząc klienta do uzyskania umiejętności do poradzenia sobie z kryzysem, pozwalając mu pozostać w swoim naturalnym środowisku. IPZ jest możliwy do zrealizowania przy zaangażowaniu klienta oraz współpracy multidyscyplinarnego zespołu specjalistów w zakresie usług medycznych i społecznych.

Współpraca z innymi instytucjami

W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia naszym Klientom utrzymujemy kontakt z instytucjami takimi jak OPS, Caritas Polska, Kluby Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, placówki edukacyjne dla dzieci i młodzież, ośrodki kultury i sportu oraz różnorodne fundacje i stowarzyszenia.

Wyzdrowienie

Cel w którym towarzyszymy naszym klientom wykorzystując innowacyjne podejścia do wsparcia świadczonego przez specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Wierzymy, że osiągniecie tego celu jest możliwe poprzez Otwarty Dialog (możliwość naciśnięcia na nazwę > pokazuje sie opis założeń OD http://fundacja-leonardo.pl/otwarty-dialog/). Swoje przeświadczenie o skuteczności tego podejścia bazujemy na badaniach, z których wynika, że w ciągu 5 lat aż 86% pacjentów leczonych podejściem otwartego dialogu wróciło do poprzedniej aktywności – studiów, pracy lub jej poszukiwania, a 82% nie doświadczyło żadnych utrzymujących się objawów.

Usługi medyczne

W ramach świadczeń współpracujemy z takimi jednostkami jak: Poradnie Zdrowia Psychicznego (PZP), Zespoły Leczenia Środowiskowego (ZLŚ), Oddziały Dzienne Psychiatryczne (ODP) prowadzone przez:
PZP – Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce,
PZP - Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze,
PZP – Centrum Medyczne Da Vinci,
ZLŚ – Szpital Kliniczny im dr J. Babińskiego,
ZLŚ - Centrum Medyczne Da Vinci,
ODP - Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze,
ODP - Centrum Medyczne Da Vinci,

Usługi społeczne

Udzielamy naszym klientom kompleksowego i integralnego wsparcia w powrocie do satysfakcjonującego, aktywnego życia w swoich społecznościach. Jeśli to możliwe kierujemy naszym leczeniem i wsparciem tak by nie dopuścić do izolacji typowej dla warunków szpitalnych. W zamian poszukujemy ścieżek wspierających w utrzymaniu ról społecznych i obecności na rynku pracy. Nasi Klienci korzystają z usług Środowiskowych Domów Samopomocy, Klubów Samopomocy, Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, oraz Mieszkań Chronionych. Są również wspierani przez usługi Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej i wielu innych inicjatyw organizowanych przez Samorządy w ramach działań społecznych.

Współpraca ze szpitalem

W przypadku kiedy warunki zdrowienia są szczególnie trudne i nie żadnej skutecznej formy pomocy w środowisku nasi Klienci mogą skorzystać z całodobowych usług szpitalnych u Partnera Naszego Centrum w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Szpitalu Klinicznym im dr J. Babińskiego w Krakowie.
 
 
505 006 665
574 122 444
 
rejestracja@sczp.org.pl
pn-pt: 8:00 - 18:00

 
 

Przed pierwszą wizytą

Szanowni Państwo,

W Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych w Wieliczce realizujemy projekt „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach “Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 4.1. Innowacje społeczne Nr POWR.04.01.00-00-D206/17”, który pozwala nam na świadczenie bezpłatnych usług dorosłym mieszkańcom powiatu Wielickiego, jednocześnie nakładając na nas obowiązek prowadzenia dokumentacji projektowej.

Przed pierwszą wizytą zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie Kwestionariusza danych uczestnika projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” oraz Oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do informacji i dokumentacji, a także o zapoznanie się z treścią Formularza zgody klienta, Oświadczeniem uczestnika projektu i Klauzulą informacyjną z art. 13 RODO.

Nawiązanie kontaktu z Centrum może odbyć się poprzez:

  1. wypełnienie i przesłanie zamieszczonego kwestionariusza;
  2. kontakt telefoniczny z Infolinią Centrum pod numerem 505 006 665.

Usługi są świadczone bezpłatnie i nie wymagamy skierowania lekarskiego.


Dane uczestnika

Imię/imiona

Nazwisko

PESEL

Płeć

Kobieta
Mężczyzna

Wykształcenie

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

Wykształcenie

Gimnazjalne
Niższe niż podstawowe
Podstawowe
Policealne
Ponadgimnazjalne
Wyższe

Dane kontaktowe

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Obszar wg stopnia urbanizacji

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Osoba do kontaktu

Imię i nazwisko osoby

Numer telefonu osoby

Kim jest osoba dla Uczestnika

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

Osoba bierna zawodowo:

Tak
Nie

Osoba bezrobotna:

Tak
Nie

Osoba pracująca:

Tak
Nie

Osoba pracująca w

w administracji rządowej
w administracji samorządowej
w mikro/małym/średnim przedsiębiorstwie
w dużym przedsiębiorstwie
w organizacji pozarządowej
prowadząca działalność na własny rachunek
Inne

Wykonywany zawód:

Inny
Instruktor praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nauczyciel kształcenia zawodowego
Pracownik instytucji systemu wsparcia ochrony zdrowia
Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej
Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego
Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej
Pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznej
Rolnik

Zatrudniony w:


Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia:

Tak
Nie
odmowa podania informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań:

Tak
Nie

Osoba z niepełnosprawnościami:

Tak
Nie

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej:

Tak
Nie

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Tak zapoznałem się i akceptuję warunki oświadczenia uczestnika projektu

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

Tak zapoznałem się i akceptuję Klauzulę informacyjną RODO

FORMULARZ ZGODY

Tak zapoznałem się i akceptuję warunki formularz zgody

Środowiskowe
Centrum
Zdrowia Psychicznego
dla Dorosłych

Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny

Dla mieszkańców Gminy: Wieliczka, Biskupice
 
ul. Wincentego Pola 20A
32-020 Wieliczka

Dyżury nocne
Poniedziałek - Piątek od 18.00 - 8.00
Sobota, Niedziela, Święta - całodobowo
 
Infolinia:
 
+48 505 006 665
Recepcja:+48 574 122 444
Oddział dzienny:+48 577 865 002
 
rejestracja@sczp.org.pl
sekretariat@sczp.org.pl

 

Dla mieszkańców Gminy: Niepołomice, Kłaj, Gdów
 
ul. Reformacka 25
32-020 Wieliczka
 
Infolinia:
 
+48 535 650 351
Recepcja:+48 537 346 555
 
rejestracja2@sczp.org.pl
123movies
html google maps

Nasi partnerzy:


„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.